Privacyregeling

  Aangezien wij werken met privacygevoelige informatie van jou als klant, springen wij hier zeer zorgvuldig mee om. Uiteraard vanwege de wettelijke plicht hiertoe, maar ook om het vertrouwen in ons bedrijf optimaal te waarborgen.

  Jouw (persoons)gegevens worden opgeslagen in een of meerdere geautomatiseerde systemen. Op alle (persoons)gegevens van jou als relatie van ons bedrijf is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) van toepassing. Onze gegevensverwerking is gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens te Den Haag onder meldingsnummer m1070417 (Paffen+ verzekeringen & financiële diensten bv). Een afschrift van het betreffende aanmeldingsformulier kun je bij ons opvragen.

  De (persoons)gegevens worden gebruikt ten behoeve van onze advies-, bemiddelings- en schaderegelingsfunctie. Jouw (persoons)gegevens zullen uitsluitend voor dat doel worden verwerkt.

  Verstrekking van jouw (persoons)gegevens aan derden zal slechts plaatsvinden indien zulks voortvloeit uit het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn vermeld of indien een wettelijk voorschrift dit vereist. In alle andere gevallen vindt geen verstrekking aan derden plaats zonder jouw uitdrukkelijke toestemming.

  Autoriteit Persoonsgegevens
  De Autoriteit Persoonsgegevens heeft als wettelijke taak te beoordelen of personen en organisaties de wet naleven. Wil je meer informatie lezen over deze instantie, kijk dan op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.